طراحی سایت
کتاب معرفی شده در آبان ماه
كتاب دستيابي به كيفيت

نام کتاب :5 اصل برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار
مولف : تاکاشی اوسادا
مترجم : علیرضا علینقی – احمدرضا زینت بخش
ناشر : انتشارات کوهسار
تعدادصفحه : 182
قیمت : 45000ریال

خلاصه و چکیده کتاب :
بااز بین رفتن مرزهای اقتصادی رقابت همه جانبه درصحنه های جهانی ابعاد تازه ای می یابد و در چنین شرایطی بهره وری به عنوان اساسی ترین رکن این رقابت جلوه گرمی شود .به همین منظوراز سوی بسیاری از کشور های در حال توسعه سرمایه گذاری های هنگفتی در راستای ارتقای بهره وری انجام می پذیرد.
بیشتر شرکت های ژاپنی سخت می کوشند تا مشارکت فرد فرد کارکنان خود را در جهت افزایش کیفیت همه جانبه افزون سازنددر این جاست که جنبش s5  وارد عمل می شود . جنبشs5  نه تنها برای تحقق مشارکت همه افراد در کارامری ضروری است بلکه فعالیتی است که در آن سریعاٌ می توان به پیشرفت های قابل توجهی دست یافت.
واژه های s5 واژه هایی ساده اند اماهر یک از آنها برای محیط کار معنایی عمیق و نتایجی چشمگیردر بر دارد دست زدن به فعالیت های s5کاری ساده اما کسب مهارتهای لازم در آنها و حفظ سرعت و پیشرفت در ان امری دشوار است.
این پنج اصل را می توان با عناوین : ساماندهی، نظم وترتیب ، پاکیزه سازی، استاندارد سازی ، انضباط نام برد که در این کتاب به صورت مفصل به بیان هرکدام از این اصول پرداخته است .