جستجو

اهداف مديريت روابط عمومي و امور بين الملل

 • امكان برقراري ارتباطات صحيح اصولي بر اساس تفاهم،تعامل و مشاركت بامخاطبان درون و برون سازماني .
 • استفاده از فنون و روش هاي جديد در عرصه ارتباطات و اطلاع رساني و استفاده از ابزار و ساز و كارهاي جديدو تكنولوژي و فناوري روز
 • ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي ،خبرگزاريها.صداو سيما ،جرايد كثير الانتشاروسايت ها.
 • امكان اطلاع رساني و ارتقاءبخشي آگاهي مخاطبان و رفع نياز هاي اطلاعاتي آنان.   
 • پاسخگوئي،شفاف سازي و تنوير افكار عمومي .
 • تسهيل ،تسريع وتصريح بخشي در سطح سازمان و بيرون از سازمان .
 • فرهنگ سازي و تعميم مباحث و مسائل فرهنگي .
 • مديريت در بحران ،زمان ،بهبود كيفيت و كميت ،بهره وري و سيستم هاي نظارتي  .
 • امكان سنجش افكار عمومي و اطلاع از خواسته ،انتظارات و ديدگاههاي مخاطبان درجهت تحقق امر شهروندان.
 • انعکاس فعالیت ها و خدمات مجموعه سازمان به شهروندان.
 • تبیین حقوق وتکالیف شهروندی.
 • بزرگداشت مناسبتهای ملی و مذهبی.
 • ارتباطات بین المللی به منظور بهره گیری و مبادله تجارب موفق در حوزه شهری.

اهداف و برنامه ها

اهداف کلان
 
1 - بهبود عبور و مرور و تقويت حمل و نقل عمومي
 
2 - تعادل و توازن بين مناطق شهري از نظر برخورداري از خدمات و تامين رفاه، امنيت و سلامت شهروندان
 
3 - توسعه و ارتقاء كيفيت خدمات شهري
 
4- حفظ و ارتقا كيفيت محيط زيست شهري
 
5 - ارتقاء فرهنگ شهرنشيني، طراحي مهندسي فرهنگي شهر و تقويت مشاركت شهروندان
 
6 - توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق شهر الكترونيك
 
7 - توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي و نوسازي و بهسازي بافت ها فرسوده
 
8 - همساز نمودن شهرسازي و معماري بر اساس شرايط اقليمي و فرهنگي شهر در جهت ارائه مدل هويت شهري
 
9 - شناسائي، امكان سنجي و ايجاد درآمدهاي پايدار و مديريت كارآمد منابع مالي و استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوص
 
 
چشم انداز
 
اهواز شهری پاک، امن، تجاری، صنعتی ، توریستی با رفاه اجتماعی بر مبنای هم افزایی فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و با رشد مستمر در میان شهرهای جنوبی.
 
 
رسالت شهرداری اهواز
 
شهرداری اهواز نهادی عمومی، غیر دولتی و متعلق به مردم، که  رسالت آن تأمین رفاه، عدالت و امنیت اجتماعی با همکاری شورای اسلامی شهر و ارتقای سلامت روحی - روانی شهروندان است و به دنبال توسعه محیطها و فضاهای تفریحی- رفاهی، بهبود وضعیت شهروندان از بعد تحقق آرمان های عدالت محوری چشم انداز 20 ساله نظام، ایجاد  فرصت های شغلی،  بهبود کیفیت زندگی شهروندان و همچنین ایجاد جوی انتقاد پذیر برای استفاده از نظرات و پیشنهادات شهروندان در راستای مشارکت شهروندی با تکیه بر مهارت و توانایی های مدیران و کارکنان خود است.