جستجو

اداره روابط عمومی و امور اجرایی

رییس اداره روابط عمومی و امور اجرایی

نام : طارق

نام خانوادگی: دهیمی زاده

سوابق اجرایی:

  • کارشناس اموال و انبار شهرداری منطقه یک
  • کارشناس آمار و اطلاعات مدیریت روابط عمومی شهرداری منطقه یک
  • کارشناس روابط عمومی منطقه یک شهرداری
  • کارشناس مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه یک
  • معاون اجرایی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز
  • معاون هماهنگی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز
  • معاون اجرایی و رییس اداره روابط عمومی و امور اجرایی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز
  • مسئول روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز
  • کارشناس روابط عمومی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
  • رییس اداره روابط عمومی و امور اجرایی مدیریت

طارق دهیمی زاده